Wednesday, June 23, 2010

கவிதைப் போட்டியில் பரிசு


கண்மணி கிரியேன்ஸ் நாடக மன்றம் நடத்திய ``தமிழும் தமிழரும் `` தலைப்பிலான 16 வரி கவிதைப் போட்டியில் இரண்டாம் பரிசு. . .